TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI LUCREZÎNEUROPA.RO PENTRU CANDIDAȚI

DEFINIȚII

Prestatorul – LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L., cu sediul în Brașov, Str De Mijloc, Nr. 81, Cam. 3, înregistrată la registrul comerțului Brașov cu nr. J8/384/2015 având cod de identificare fiscala RO34235729

Platforma Prestatorului –platforma online aparține Prestatorului, în cadrul căreia Prestatorul prestează servicii. Platforma se află la adresa www.lucrezineuropa.ro.

Utilizator –persoană fizică, majoră, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează și utilizează funcțiile oferite de către Platforma Prestatorului, care nu necesită înregistrare sau logare.

Serviciile – toate serviciile prestate pe cale electronică de către Prestator pentru deservirea Utilizatorilor și Beneficiarilor în baza prezentului Regulament. Lista și descrierea Serviciilor împreună cu informațiile despre caracterul lor pot fi găsite în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, pct. „Lista și descrierea serviciilor pentru candidați”, care reprezintă parte integrantă a acestuia. Beneficiarul poate modifica individual direcția Serviciilor cu ajutorul funcțiilor din contul său.

Beneficiar –persoană fizică majoră, care deține un cont pe platforma online și utilizează Serviciile prestate pe cale electronică de către Prestator.

Adresa electronică – însemnarea sistemului teleinformatic care oferă posibilitatea relaționării cu ajutorul mijloacelor de comunicare electronică, în special adresa electronică ( adresa de e-mail).

Formularul de înregistrare –formularul completat de către Utilizator la înregistrarea pentru Servicii, deasemenea folosit și la crearea Contului Beneficiarului.

Formularul de aplicare –formularul completat de către Utilizator atunci când aplică pentru o ofertă de muncă.

Contul Beneficiarului (Contul, Contul Candidatului) –colecție de resurse și dispoziții create pentru Beneficiar în cadrul Platformei Prestatorului. Beneficiarul poate utiliza Contul pentru administrarea Serviciilor, dar și administrarea funcțiilor în ceea ce privește confidențialitatea.

Profilul meu –funcționalitatea în Contul Beneficiarului, care permite Beneficiarului să stocheze datele personale precum și anumite informații cu privire la activitatea profesională, educație și alte competențe.

Informația comercială –fiecare informație folosită direct sau indirect pentru promovarea produselor, serviciilor sau imaginea întreprinzătorului, cu dezactivarea informaților care dau posibilitatea relaționării cu ajutorul mijloacelor de comunicare electronică cu o anume persoană, precum și informații despre produse și servicii care nu servesc la atingerea efectului de comerț dorit de către un anume întreprinzător.

Sistem teleinformatic –un grup de mijloace informatice și programe care conlucrează împreună, asigurând prelucrarea și stocarea , precum și transmiterea și primirea de date prin intermediul rețelelor de telecomunicare cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare pentru fiecare din rețea în conformitate cu legislația privind telecomunicațiile.

Efectuarea de servicii pe cale electronică –efectuarea serviciului, care se realizează prin transmiterea și primirea de date cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a beneficiarului, fără prezența fizică a părților, la care aceste date sunt transmise prin intermediul rețelelor publice în conformitate cu Legislația privind telecomunicațiile.

Mijloacele de comunicare electronice –soluții tehnice, dispozitive teleinformatice precum și programele software care fac posibilă comunicarea personală la distanță datorită utilizării transmisiei datelor între sistemele teleinformatice, în special poșta electronică.

Cookies –fișierele text, în care serverele Platformei Prestatorului salvează informațiile pe hard discul calculatorului, pe care-l folosește Utilizatorul sau Beneficiarul. Informațiile stocate pe fișierul „cookies”, pot fi citite de serverul Platformei Furnizorului la o nouă reconectare la calculatorul respectiv, dar deasemenea pot fi citite și de către alte servere sau alți utilizatori ai internetului. Mai multe informații pe tema fișierului „cookies” pot fi găsite în secțiunea „Politica cookies”, disponibilă la adresa : https://www.pracujwunii.pl/polityka-plikow-cookie/

Adresa IP –numărul individual, pe care-l deține de regulă fiecare calculator atunci cand este conectat la rețeaua de internet. Numărul IP poate fi același pentru un anume calculator (static) sau altul la fiecare conectare nouă la rețea (dinamic) sau poate fi schimbat periodic de către prestatorul de servicii de internet pentru Utilizator sau Beneficiar.

Regulament

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament stabilește:

 1. drepturile și obligațiile Prestatorului precum și Utilizatorilor și Beneficiarilor, legate de prestarea de Servicii pe cale electronică,
 2. regulile privind întreruperea responsabilității Prestatorului care reiese din titlul prestări de Servicii pe cale electronică,
 3. regulile privind protecția datelor personale aparținând persoanelor fizice care utilizează Serviciile prestate pe cale electronică.

2. Prestatorul în cadrul Platformei Prestatorului, va pune gratuit la dispoziția Utilizatorilor și Beneficiarilor Regulamentul, înainte de încheierea contractului de prestări de Servicii. Utilizatorul și Beneficiarul nu sunt obligați să respecte dispozițiile Regulamentului care nu a fost pus la dispoziție în modul descris mai sus.

3. Prestatorul, prestează Serviciile pe cale electronică în conformitate cu Regulamentul.

4. Utilizatorul și Beneficiarul au obligația să respecte prevederile prezentului Regulament din mometul acceptării acestuia.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, APLICAREA ȘI CREAREA CONTULUI

1. Contractul pentru prestarea Serviciilor pe cale electronică se încheie de către Utilizator din momentul utilizării anumitor Servicii, oferite de către Platformele Prestatorului care nu necesită înregistrare sau logare (inclusiv utilizarea formularului de aplicarea sau alt tip de formular disponibil pe Platformă).

2. Utilizatorul care utilizează Serviciile, în același timp declară că:

 1. datele transmise de către acesta precum și adresa de email sunt complete, în conformitate cu realitatea și nu încalcă drepturile unor terțe părți,
 2. este major și are dreptul să încheie contract pentru prestarea serviciilor pe cale electronică.
 3. acceptă Regulamentul, a luat la cunoștință cuprinsul acestuia și se obligă să-l respecte.

3. Contractul pentru furnizarea de servicii pe cale electronică este încheiată de către Beneficiar din momentul creări unui cont corect pe platforma Prestatorului, aici se face referire la completarea corectă a Formularului de înregistrare și acceptarea Regulamentului prin bifarea butonului de alegere corespunzător.

4. Beneficiarul care completează corect Formularul de înregistrare declară că:

 1. datele furnizate sunt complete, în conformitate cu realitatea și nu încalcă drepturile unor părți terțe
 2. este major și are dreptul să încheie contract pentru prestarea serviciilor pe cale electronică.

5. Prestatorul, după primirea Formularului de înregistrare completat corect, va crea pentru Beneficiar în cadrul Platformei unicul Cont al Beneficiarul cu denumirea dată de către Beneficiar prin intermediul poștei electonice.

6. Beneficiarul acceptă necesitatea furnizării adresei electronice curente. Această adresă este furnizată direct în Formularul de înregistrare sau indirect, obținut de către Prestator în cazul în care Beneficiarul se înregistrază cu ajutorl altor platforme online (de ex. Facebook). Beneficiarul se obligă la monitorizarea continuă a adresei electronice, iar în cazul modificării acesteia, să actualizeze imediat în Contul Beneficiarului (secțiunea Profilul Meu).

7. Adresa poștei electronice este direct legată de Contul Beneficiarului și reprezintă o formă de indentificare a Beneficiarului în fața Prestatorului fiind utilizată la orice fel de corespondență care are legătură cu prestarea Serviciilor.

8. Prestatorul poate refuza crearea Contului, poate bloca sau șterge Contul existent, dacă denumirea acestuia este deja utilizată pe Platforma Prestatorului, sau dacă Prestatorul primește informații precum că aceasta este în contradicție cu legea, bunele maniere, încalcă bunurile personale sau interese justificate din partea Prestatorului. În cazul în care apar circumstanțele menționate mai sus, Prestatorul de asemenea poate bloca prestarea Serviciilor.

9. Beneficiarul primește acces la Contul lui cu ajutorul adresei de e-mail și parolei de acces. Beneficiarul se obligă să nu divulge persoanelor terțe parola pentru accesul la Cont și este direct responsabil pentru daune cauzate ca urmare a comunicării acesteia.

10. Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

III. CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CĂTRE PRESTATOR

1. Cerințele tehnice necesare cooperări sistemelor teleinformatice de care se folosește Utilizatorul și Prestatorul sunt următoarele:

 1. conectare la rețeaua de Internet
 2. browser-ul care oferă posibilitatea deschideri documentelor în format HTML pe ecranul calculatorului. Browser-ul ar trebui să accepte fișierele „cookies”

2. Condiția pentru prestarea serviciilor disponibile prin intermediul dispozitivelor mobile este deținerea dispozitivului mobil corespunzător, precum și instalarea corectă a aplicație mobile în memoria dispozitivului.

3. Prestatorul atenționează că, utilizarea Serviciilor poate fi asociată cu riscurile standard legate de utilizarea rețelei de Internet și recomandă Utilizatorilor și Beneficiarilor luarea măsurilor adecvate pentru minimalizarea riscurilor.

4. Prestatorul se angajează să înceapă imediat prestarea serviciilor alese de către Utilizator și Beneficiar, nu mai târziu de 24 de ore din momentul creării contului. Dacă contul este creat în zi de sărbătoare legală, atunci începerea prestării Serviciilor va începe nu mai târziu de sfârsitul primei zile lucrătoare.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE FURNIZORULUI, UTILIZATORILOR ȘI BENEFICIARILOR

1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile in mod continuu și neîntrerupt.

2. Prestatorul își rezervă dreptul la:

 1. întreruperea prestării Serviciilor temporar datorită activităților de întreținere a pagini sau modificarea Platformei Prestatorului,
 2. transmiterea la adresa electronică atât a Utilizatorilor cât și a Beneficiarilor comunicatelor tehnice, juridice și de tranzacție legate de funcționarea Serviciilor prestate,
 3. refuzarea prestări Serviciilor, dacă Utilizatorul sau Beneficiarul a transmis adresa electronică eronată, falsă sau temporară.
 4. libertate în modificarea Serviciilor prestate, a mijloacelor precum și a modalității de funcționare a Platformei.

3. Prestatorul își rezervă dreptul la încetarea prestării Serviciilor, ștergerea tuturor datelor Utilizatorilor și Beneficiarilor precum și luarea altor decizii în conformitate cu legislația legată de Platforma online, din titlul cărora Utilizatorul și Beneficiarul nu vor suporta nici un fel de consecință față de Prestator.

4. Beneficiarul are dreptul să-și administreze Serviciile prin intermediul Contului și Setărilor privind Confidențialitatea, a datelor transmise legate de Serviciile prestate în orice moment.

5. Beneficiarul este de acord să publice pe Platforma Prestatorului imaginea și creațiile propri, în cazul Serviciilor care permit prezentarea celor menționate mai sus, în special Serviciul Profilul Meu.

6. Utilizatorul și Beneficiarul care utilizează Serviciile sunt obligați să se abțină de la:

 1. publicarea sau transmiterea de conținut obscen, ilegal sau care încalcă bunurile protejate prin lege a persoanelor terțe,
 2. utilizarea Serviciilor pentru publicarea reclamelor produselor și serviciilor precum și a tuturor informațiilor cu caracter comercial,
 3. copierea, modificarea , răspândirea, transmiterea sau utilizarea într-un alt mod a creațiilor și bazelor de date puse la dispoziție pe Platformă, cu excepția utilizări lor în cadrul întrebuințări permise,
 4. întreprinderea oricăror acțiuni, care pot împiedica sau perturba funcționarea Platformei precum și de la utilizarea Paltformelor în mod perturbator pentru alți Utilizatori sau Beneficiari,
 5. Utilizarea Serviciilor ilegale, contra bunelor obiceiuri, care încalcă bunurile personale protejate a persoanelor terțe sau interesele justificate ale Prestatorului.

7. Prestatorul își rezervă dreptul la:

 1. blocarea accesului la resursele Beneficiarului și Utilizatorilor care au conținut erotic, pornografic, conține software ilegale sau informații în ceea ce privește proveniența lor sau alt conținut în contradictoriu cu legea, contrar bunelor obiceiuri sau cu interesele justificate ale Prestatorului în cazul în care informațiile pe această temă sunt luate de bune și justificate,
 2. Ștergerea conținutului de pe Paltforma online de către Beneficiar cu ajutorul Serviciilor, dacă acest conținut încalcă dispozițiile prezentului Regulament.

8. Prestatorul reacționează la dispozițiile Utilizatorului și Beneficiarului, specificate în prezentul Regulament, în decurs de 24 de ore de la primirea lor. Dacă dispoziția este emisă în zi de sărbătoare legală, atunci reacția la aceasta va apărea cel mai târziu la sfârșitul primei zile lucrătoare.

V. CONDIȚII DE PLATĂ

1. Serviciile prestate de către Prestator pentru Utilizatori și Beneficiari (în special Servicul de aplicare pentru ofertele de muncă precum și Contul Beneficiarului) sunt gratuite.

2. Prestatorul își rezervă dreptul la introducerea de alte Servici suplimentare contra cost.

 1. Utilizatorul și Beneficiarul, de fiecare dată înainte de utilizarea unui Serviciu contra cost va fi informat asupra condiților de plată. Utilizarea Serviciilor suplimentare contra cost de către Utilizator sau Beneficiar este la alegere.
 2. Lista Serviciilor, împreună cu informația despre caracterul acestora este disponibilă în Anexa nr.2 la prezentul Regulament cu titlul „Lista și descrierea serviciilor pentru candidați”, constituind parte integrantă a acestuia.

3. Prestatorul nu este și prestatorul serviciul de Internet. Pentru a putea utiliza Serviciile, atât Utilizatorul cât și Beneficiarul trebuie să-și asigure pe cont propriu accesul la un calculator sau un echipament final cu ajutorul căruia este posibilă utilizarea Serviciilor prin intermediul Platformei.

VI.RESPONSABILITATE

1. Prestatorul care a primit o notificare oficială sau o informație de bună credință privind caracterul ilegal al datelor transmise de către Beneficiar și a impiedicat accesul Beneficiarului la aceste date, nu va fi tras la răspundere față de Beneficiar pentru dauna produsă.

2. Prestatorul nu este răspunzător față de Utilizator și Beneficiar dacă încalcă Regulamentul și nu este responsabil pentru orice fel de daune rezultate din încetarea prestării serviciilor, inclusiv ștergerea Contului Beneficiarului care încalcă Regulamentul.

3. Prestatorul nu este responsabil pentru:

 1. orice fel de daune cauzate persoanelor terțe, apărute datorită utilizări de către Utilizatori și Beneficiari a Serviciilor într-un mod neconform cu Regulamentul sau legislația aflată în vigoare,
 2. pentru conținutul distribuit de către Utilizatori și Beneficiari prin intermediul Serviciilor, al cărora conținut încalcă legea sau bunurile peroanelor terțe protejate prin lege,
 3. informațiile și materialele descărcate, publicate pe Paltforma Prestatorului sau transmise prin intermediul rețelei de Internet de către Utilizatori și Beneficiari,
 4. pierderea datelor de către Utilizator și Beneficiar cauzate de factori externi (de ex. defecțiunea calculatorului) sau alte împrejurări care nu depind de Prestator (acțiunea părților terțe),
 5. daune rezulatate datorită lipsei continuității în furnizarea Servicilor, ca urmare a împrejurărilor pentru care Prestatorul nu este responsabil (forța majoră, acțiunile și omisiunile persoanelor terțe etc.),
 6. furnizarea de către Utilizatori sau Beneficiari a datelor incomplete sau false la crearea Contului,
 7. nerespectarea de către Utilizatori și Beneficiari a condițiilor Regulamentului.

VII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1. Fiecare Utilizator și Beneficiar are dreptul la protecția confidențialității din partea Prestatorului. Politica de Confidențialitate este disponibilă pe Paltforma Prestatorului și constituie Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

2. Administratorul datelor personale transmise de către Utilizatori și Beneficiari prin intermediul Platformei, este societatea LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L cu sediul în Brașov, Str. De Mijloc, Nr. 81. Administratorul datelor personale răspunde de siguranța lor, în conformitate cu legislația privind protecția datelor personale. Datele personale ale Utilizatorului și Beneficiarului sunt prelucrate cu scopul prestării Serviciilor, despre care este vorba în Regulament. Subiectul datelor are dreptul la accesul conținutului proprilor date dar și la corectarea lor. Transmiterea datelor este obligatorie în conformitate cu legislația in vigoare, pentru prestarea serviciilor pe cale electronică precum și cele necesare pentru realizarea contractului.

3. Fiecare Utilizator care crează un Cont sau Beneficiarul care utilizează Serviciul de aplicare pentru ofertele de muncă este de acord cu prelucarea datelor de către LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L, precum și cu publicarea datelor subiecților care provin din Comunitatea Economică Europeană și în afara acesteia cu scopul căutării locului de muncă și a recrutării atât în prezent cât și în viitor. Utilizatorul sau Beneficiarul a fost informat că, furnizarea acestor date este voluntară dar necesară pentru utilizarea portalului www.lucrezineuropa.ro. În orice moment Utilizatorul sau Beneficiarul își poate retrage în scris acordul privind prelucrarea datelor pe viitor.

4. În cazul Utilizatorilor sau Beneficiarilor, care au furnizat datele și au dat acordul pentru prelucrarea lor, Prestatorul are dreptul, în conformitate cu legislația aflată în vigoare să prelucreze datele în scopuri de marketing pentru proprile servicii.

5. Administratorul datelor personale poate încredința prelucrarea datelor personale altui subiect în cadrul contractului încheiat în scris în conformitatea cu legislația in vigoare, privind protecția datelor personale.

6. Administratorul datelor personale poate, în baza acordului dat înainte de Utilizator sau Beneficiar, să publice datele Utilizatorului și Beneficiarului cu scopul contactări telefonice sau prin intermediul e-mailului partenerilor săi, a cărora lista se află la următoarea adresă: https://www.pracujwunii.pl/partnerzy/. Datele publicate pot fi prelucrate în scopuri de marketing. Utilizatorul sau Beneficiarul a fost informat, că furnizarea datelor este voluntară, în fiecare moment își poate retrage în scris acordul privind prelucrarea datelor pe viitor.

7. Prestatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului sau Beneficiarului necesare creării și formări conținutului, modifică sau reziliază contractul privind prestarea Serviciilor de către Prestator numai pentru realizarea corectă a Serviciilor, definite de prezentul Regulament, în conformitatea cu legislația in vigoare, privind prestarea serviciilor pe cale electronică. Datele personale ale Utilizatorului și Beneficiarului sunt prelucrate cu respectarea regulilor privind siguranța impusă de legislația in vigoare, privind protecția datelor personale.

8. Prestatorul, de fiecarea dată determină datele, care sunt necesare pentru prestarea Serviciilor pe cale electronică. Prestatorul poate prelucra următoarele date personale, care pot varia în funcție de tipul Serviciului prestat:

 1. numele și prenumele,
 2. sexul,
 3. adresa poștei electronice,
 4. data nașteri,
 5. numărul de telefon fix și mobil,
 6. adresa de domiciliu,
 7. adresa pentru corespondență, dacă este alta decât cea de domiciliu,
 8. adresa de contact pentru rețele de socializare (de ex. Facebook.com, Twitter.com),
 9. profesia,
 10. preferințe privind angajarea,
 11. experiența profesională,
 12. studii,
 13. istoricul educației și cursurile,
 14. cunoașterea limbilor străine,
 15. permisul de conducere și categoriile deținute,
 16. diplome și certificate deținute, cursurile și calificările
 17. abilitățile/competențele,
 18. organizații/activități/asociații
 19. preocupări/hobby
 20. CV,
 21. date privind salariul dorit.

9. În cazul Serviciilor care constau în publicarea datelor personale ale Beneficiarului potențialilor angajatori, administratorul datelor personale ale Beneficiarului devine în același timp angajator, care pe cont propriu răspunde de prelucrarea datelor în conformitate cu legislația în vigoare.

10. Datele personale ale Utilizatorilor și Beneficiarilor pot fi utilizate de către Prestator cu scopul transmiterii de informații comerciale pe cale electronică provenite de la Prestator sau persoane terțe doar după acordul dat separat în acest sens de către Utilizator și Beneficiar.

11. Prestatorul nu este răspunzător pentru acțiunile angajatorului și persoanelor terțe, care au legătură cu conținutul sau direcția datelor personale ale Beneficiarului și Utilizatorului precum și pentru daunele produse ca urmare a consecințelor acestora pentru Utilizator sau Beneficiar.

VIII. RECLAMAȚII

1. Utilizatorii și Beneficiarii au dreptul să depună reclamație în problemele legate de realizarea Serviciilor.

2. Reclamația este soluționată de către Prestator.

3. Reclamația depusă corect ar trebui să conțină cel puțin următoarele date:

 1. identitatea Utilizatorului sau Beneficiarului (numele, prenumele, adresa poștei electronice)
 2. specificarea Serviciului pentru care s-a despus reclamația,
 3. subiectul reclamației
 4. circumstanțele care justifică reclamația.

4. Reclamațiile care nu conțin datele specificate mai sus nu vor fi soluționate.

5. Reclamațiile se vor trimite la următoarea adresă de e-mail : office@stafftemp.ro

6. Prestatorul va depune toate eforturile pentru ca reclamațiile să fie soluționate în termen de maxim 14 zile de la data înregistrări ei. Răspunsul privind soluționarea va fi trimis Utilizatorului sau Beneficiarului prin intermediul poștei electronice la adresa specificată în reclamație.

7. Reclamația soluționată în conformitate cu Regulamentul nu va fi supusă unei noi soluționări.

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

1. Contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică poate fi reziliat de către oricare din părți.

2. Beneficiarul și Utilizatorul au dreptul să rezilieze contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică în orice moment prin:

 1. în cazul Beneficiarilor: prin ștergerea contului,
 2. în cazul Utilizatorilor: încetarea utilizări Serviciilor.

3. Beneficiarul și Utilizatorul au dreptul la renunțare la Serviciile prestate fără a fi nevoie a se invoca un motiv și fără suportare de cheltuieli aferente acestora. Declarația privind renunțatea la servicii poate fi trimisă la adresa office@stafftemp.ro, sau prin scrisoare la adresa LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L., Str. De Mjloc, Nr. 81, Brasov. Beneficiarul și Utilizatorul au dreptul să utilizeze modelul de renunțare la contract, acesta constituie Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

4. Prestatorul are dreptul să rezilieze contractul pe cale electronică, chiar să și șteargă Contul Beneficiarului în următoarele cazuri:

 1. încălcarea dispozițiilor Regulamentului de către Utilizator sau Beneficiar,
 2. decizie motivată luată de către Prestator în baza informațiilor credibile legată de denumirea Contului care este în contradictoriu cu legea, bunele maniere, contravine bunurilor personale persoanelor terțe sau intereselor justificate ale Prestatorului,
 3. publicarea de către Utilizator și Beneficiar a conținutului neconform cu legislația aflată în vigoare,
 4. utilizarea de către Utilizator sau Beneficiar a Serviciului în dezacord cu scopul lui,
 5. șteregerea de către Prestator a adresei de e-mail, care a fost utilizată la crearea Contului,
 6. Primirea de către Prestator a mesajelor repetitive privind aglomerarea poștei electronice de la Utilizator sau Beneficiar, făcând imposibilă prestarea Serviciilor.

5. Despre rezilierea Contractului, Prestatorul va informa Utilizatorul și Beneficiarul (dacă există această posibilitate tehnică) cel târziu în decurs de 3 zile de la reziliere.

6. Prestatorul își rezervă dreptul la rezilierea prestării Serviciilor pentru Utilizator sau Beneficiar și ștergerea Contului acestora, dacă acesta a fost creat din nou după ștergeare Contului ca urmare a încălcări Regulamentului.

X. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare în data de 01 aprilie 2015.

2. În cazul producerii de modificări uneia din concepțiile Serviciilor sau apariția unor cauze importante, Prestatorul are dreptul să modifice Regulamentul. Modificările din Regulament intră în vigoare odată cu data publicării Regulamentului modificat pe pagina Platformei.

3. Despre modificarea Regulamentului, Prestatorul poate informa suplimentar Clientul publicând o informație în acest sens pe pagina Platformei sau direct pe e-mail printr-un mesaj.

4. Despre situația menționată în pct.2 a prezentului capitol, Utilizatorul sau Beneficiarul are dreptul să rezilieze contractul privind prestarea și pe cale electronică imediat ce primește informația legată de modificarea Regulamentului.

5. Regulamentul precum și contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică se subordonează instanțelor de judecată române.

6. Toate conflictele apărute în baza Regulamentului vor fi soluționate de către Judecătoia instanței române.

7. În probleme nereglementate de prezentul Regulament se aplică legislația existentă privind prestarea Serviciilor pe cale electronică, legislația privind protecția datelor personale, Codul Civil și alte legi aplicabile.

8. Anexele constituie parte integrantă a Regulamentului.

Va rugam asteptati
Se incarca in cateva secunde